Gods volkerentafel van 70

Gods volkeren tafel van 70

 

In Gen.10 geeft de Heere door Mozes ons inzicht, hoe God met de mensheid voortgaat. Een mensheid die na de zondvloed, natuurlijk maar bestond uit één familie, de familie van Noach met zijn 3 zonen Sem, Cham en Jafeth en de vrouwen die daarbij behoorden. We lezen Gen.10:1-32:

 • Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach: Sem, Cham en Jafet; hun werden namelijk zonen geboren na de vloed. 2 De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek en Tiras. 3 En de zonen van Gomer waren Askenaz, Rifat en Togarma. 4 En de zonen van Jawan waren Elisa, Tarsis, de Kittiers en de Dodanieten. 5 Naar dezen zijn de kustlanden der volken in hun landen verdeeld, elk naar zijn taal, naar hun geslachten, onder hun volken. 6 En de zonen van Cham waren Kus, Misraim, Put en Kanaan. 7 En de zonen van Kus: Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabteka; en de zonen van Rama waren Seba en Dedan. 8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. 10 En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear. 11 Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde Nineve, Rechobot-ir, Kalach. 12 En Resen tussen Nineve en Kalach; dat is de grote stad. 13 En Misraim verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, 14 De Patrusieten, de Kasluchieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kaftorieten. 15 En Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Chet. 16 En de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, 17 De Chiwwiet, de Arkiet, de Siniet, 18 De Arwadiet, de Semariet en de Hamatiet; en daarna verspreidden zich de geslachten van de Kanaaniet. 19 En de grens van de Kanaaniet was van Sidon in de richting van Gerar tot Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim tot Lesa. 20 Dit waren de zonen van Cham naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, in hun volken. 21 En aan Sem, de vader van alle zonen van Eber, de oudere broeder van Jafet, werden eveneens [zonen] geboren. 22 De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arpaksad, Lud en Aram. 23 En de zonen van Aram waren: Us, Chul, Geter en Mas. 24 En Arpaksad verwekte Selach, en Selach verwekte Eber. 25 En aan Eber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en de naam van zijn broeder was Joktan. 26 En Joktan verwekte Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Ofir, Chawila en Jobab; deze allen waren de zonen van Joktan. 30 En hun woonplaats strekte zich uit van Mesa in de richting van Sefar, het gebergte in het Oosten. 31 Dit waren de zonen van Sem naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, naar hun volken. 32 Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hun afstammingen, in hun volken. En van dezen verdeelden zich de volken op de aarde na de vloed.”

 

Je breekt je tong over al die namen, het zijn er 70 in totaal. Toch is het hoofdstuk belangrijk om te lezen. Als je stilstaat bij de boodschap van de Bijbel, bij het voornemen der aionen, dan ontdekken we dat het God Zelf is, Die zich hiermee heeft bemoeid. Het is duidelijk, dat hier met de periode na de zondvloed een nieuwe bedeling begint en ook een nieuwe aioon begint.

Als we kijken naar de geschiedenissen van Adam en Noach, dan zijn er vele parallellen te trekken, want beide komen als mensen op een gereinigd stukje aarde. Die allebei door water verwoest werden, en daarna weer is droog gevallen.

Beide komen ook terecht in een tuin. Adam kwam terecht in de hof van Eden en Noach komt terecht in zijn eigen gebouwde wijngaard. Ze komen ook allebei ten val in die tuinen. Ze komen ook allebei tot een zelfde ontdekking, dat ze naakt waren.

 

Als we het onderwijs van de Schrift geloven, dan is het menselijk geslacht, wat zich nu voordoet, uit Noach en zijn zonen voortgekomen. In Gen.19 daar wordt het ons nog eens uitdrukkelijk gezegd, vers 18 en 19:

 • De zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaan. 19 Deze drie waren de zonen van Noach, en uit dezen is de gehele aarde bevolkt.”

 

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan, dat alle volkeren op deze aarde uit deze drie zonen van Noach zijn voortgekomen. Alle volkeren worden in Gen.10 uitgebreid getoond. Ook het N.T. bevestigd dit. Paulus spreekt daarvan op de Areopagus in Athene, in Hand.17:26:

 • 26 Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald”

 

Wat is dat wel niet geweest op die berg van de god Mars? Daar verzamelden zich altijd de Griekse filosofen en wijsgeren van die tijd, om met elkaar te filosoferen en dan komt daar die Paulus, die daar spreekt tegen die gevestigde orde en hij spreekt dan, dat er maar één God is. Hij zegt dan dat het hele mensengeslacht uit één enkele mens is voortgekomen. Dat was heel bijzonder, want dat geloofden die filosofen absoluut niet.

 

Het valt niet zo op in die toespraak, hoe bijzonder het was en hoe het gehoor, wat naar Paulus luisterde, er door geraakt werden, dat Paulus dat zomaar zegt in vers 26 uit één enkele (dat is Adam). Toen Adams geslacht was verdelgd, was er maar één nazaat van Adam, dat was Noach met zijn 3 zonen, waaruit weer dat hele menselijk geslacht voort kwam. In vers 27 en 28 van Hand 17 zegt Paulus noch meer:

 • Opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.”

 

Daar haakt Paulus opeens aan bij wat de Atheners geloofden. De Griekse filosofen geloofden, dat de Grieken afstamden van de Griekse goden. Dat waren die reuzen uit de voortijd, die mannen van naam. De hele Griekse mythologie is daarop gebaseerd. Dat grijpt terug op de gevallen engelen, ze geloofden dat ze daar nazaten van waren. Hierin zie je de achtergrond van hun geloof.

De Atheners hebben ook een uitdrukking ontworpen in hun taal, wat wij ook gebruiken in onze taal, dat is “autochthonis”, voor ons “autochtoon”, dat woord komt dus van de Grieken. Eigenlijk is dat een heel discriminerend woord. Want autochtoon en allochtoon, dat gebruiken de Grieken om onderscheid te maken, tussen hunzelf en de andere volken. Want ze geloofden dat zij zonen waren van de goden, maar dat de andere volken van een lagere schepping waren, dat die voortgekomen waren uit de aarde. Wonderlijk, zij waren van boven en die andere volken waren van beneden.

Ze voelden zich superieur boven de rest van de volken.

 

Het was heel discriminerend, onderscheid te maken tussen autochtonen en allochtonen. Paulus wist dat en hij maakte daar gebruik van. Hij wees er niet alleen op, dat er maar één God is en ze niet terug moesten gaan naar die gevallen engelen, maar dat boven die gevallen engelen, er één God is, namelijk; de God van hemel en aarde.

 

God heeft ook de hun de toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Dus God heeft Zich ermee bezig gehouden, hoe die geslachten uit Sem Cham en Jafeth tot stand kwamen. Dat waren er totaal 70 volkeren, die zich over de aarde hebben verdeeld. God bepaalde ook nog de tijd, die loopt vanaf de zondvloed totdat de Heere Jezus Christus – het beloofde vrouwenzaad – Zich aan deze 70 volkeren zal openbaren. Hij zal dan het heft in handen nemen. In de toekomende aioon is de dag des mensen voorbij, en breekt de dag des Heren aan.

 

In de tegenwoordige aioon, zien we een ontwikkeling van de 70 volkeren, waarin God die verspreid over de aarde en tot groei laat komen, terwijl Hij aan het einde van deze boze aioon, Zelf het heft in handen neemt en de dag des Heren aanbreekt. Natuurlijk weten we dat de mensen in deze wereld daar niet aan willen, dat God dat voornemen heeft, dat God dat plan heeft gevat. Dat plan Gods is naar Zijn volmaakt bestek.

 

Herhaaldelijk zien we in de geschiedenis, dat we allerlei theorieën voorbij zien komen. Onder anderen dat er pre-Adamieten zijn, dat er meerdere rassen zijn. Ook de evolutie theorie komt daarmee op de proppen, die zegt dan dat er in Afrika zo’n mens is ontstaan en in Indonesië weer een ander soort mens is ontstaan. Allemaal verschillende soorten, die allemaal in de evolutie zijn voortgebracht. Zelfs Voltaire was de mening toegedaan, dat blanken, chinezen, en negers allemaal vanuit verschillende mensenrassen waren voortgekomen. Hij had ook al een soort evolutie theorie, voordat Darwin daarmee kwam.

 

Veel filosofen, door de jaren heen tot op vandaag, en ook veel Griekse filosofen in de dagen van Paulus, deelden allemaal die mening. Die zeiden: “Wij zijn van boven afkomstig, maar de rest is ontstaan uit de aarde door evolutie.” Tot in onze tijd toe heeft men vaak door onderzoek getracht dat ook te bewijzen. Bijvoorbeeld door de huid van de mensen te vergelijken. Men heeft ook gekeken naar het haar en naar de lengte van de mensen en ook naar herseninhoud. Maar keer op keer heeft de wetenschap moeten toegeven, dat er wat verschilletjes zijn, maar dat die verschillen zo miniem klein zijn, dat het niet te ontkennen is, dat de alle mensen over de gehele aarde gelijk zijn, dat zij een gezamenlijke voorouder moeten hebben, ook al druist dat in tegen alle filosofie die men wil ontwikkelen. Een filosofie die eigenlijk tegen de boodschap van de Bijbel ingaat.

 

De Bijbel is daar duidelijk in: De mens heeft maar één voorouder en dat is Adam. Na de zondvloed is dat Noach geworden, met zijn 3 zonen Sem, Cham en Jafeth.

Het is wel bijzonder dat er hier in Genesis 10 een volgorde wordt genoemd, die afwijkt van datgene wat je elders leest. Steeds worden de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth, in die volgorde genoemd. Dan kom je in Gen.10, en daar is de volgorde: Jafeth en dan Cham en dan Sem. De hele volgorde wordt omgekeerd. Jafeth wordt de eerste en Sem de laatste. De laatste wordt de eerste en de eerste wordt de laatste. Dat is wel bijzonder. In Gen. 9 staat beschreven hoe Cham/Kanaän omging met zijn vader Noach. Hij speelt daardoor een onderworpen rol in de geschiedenis.

 

Sem is wel bijzonder, want die de eerste wordt genoemd, en hij is ook de eerste, want wie komt er uit Sem voort? Dat maakt Gen. 11 duidelijk. Je vindt twee geslachtlijnen van Sem, één in Gen.10 en ook één in Gen.11:10. Dan kom je ook veel namen tegen die je ook in Gen.10 bij de nakomelingen van Sem tegenkwam.

Dan lees je opeens in vers 26 de naam Terach en vervolgens kom je terecht bij Abram.

Daarom is die aparte geslachtslijst in Gen.11 nog eens opgegeven van Sem. Dan vindt je dat uit Sem het beloofde vrouwenzaad uitmondt bij Abram. Daarom is de eerstgeborene Sem, want daar loopt de geslachtslijn van de Heere Jezus op uit.

Dat wordt als het ware verhult, verborgen, want dat het de boventoon voert en als eerste genoemd wordt zien we dat dat als laatste genoemd wordt en zien we dat Sem achteraan komt. Hij is de laatste, maar de laatste in de bijbel vaak de eerste.

Christus is de Eerste in de lijn van Sem. Echter Jafeth is degene, die de laatste was en wordt hier de eerste. Die mag ook de eerstgeborene zijn en mag ook alles beërven.

 

In de geschiedenis van Noach, toen hij zich naakt in zijn wijngaard bevond, en dat Cham hem daarom uitlacht, zien we dat Sem en Jafeth dan een kleed nemen en dat over de naakte Noach werpen, zonder achterom te kijken, zodat zij de schande van hun vader niet zien. Hierdoor wordt Jafeth enorm gezegend, zo lees je in Gen.9:24-28:

 • Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam, wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, 25 Zeide hij: Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten zij hij voor zijn broeders. 26 Voorts zeide hij: Geprezen zij de Here, de God van Sem, maar Kanaan zij hem tot knecht. 27 God breide Jafet uit, en hij wone in de tenten van Sem, en Kanaan zij hem tot knecht.”

 

Jafeth speelt uiteindelijk de hoofdrol. God breidt Jafeth uit en hij mocht wonen in de tenten van Sem en Kanaän zij hem tot knecht. Als je zo die uitbreiding van Jafeth ziet in de wereldgeschiedenis en de vervulling van de belofte die Noach hier uitte in Gen. 9:27, dan zie je dat tot op de huidige dag, dat dat bewaarheid is geworden.

Want uit Jafeth zijn de blanken voortgekomen, het blanke ras. Tot op de huidige dag, zie je de blanken in de wereld overheersen, de dienst uitmaken. Ze zijn de initiatief- nemers geweest in de afgelopen aioon. Ze zijn ontdekkingsreizigers geweest, ook al is het een ontdekkingsreis naar de maan.

 

Jafeth met zijn zeven zonen, die hier worden genoemd in Gen.10:2

 • De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek en Tiras.”

 

Deze zeven zonen zijn enorm uitgebreid over de aarde en zij wonen in de tenten van Sem. Dat is tot op de dag van vandaag ook zo. Want de Semieten kunnen wel denken dat zij het voor het zeggen hebben, maar er hoeft maar wat te gebeuren of Europa met Amerika sturen hun legers en verblijven in de tenten van Sem. Dat is al honderden jaren het geval. De wereld kan zich daar over opwinden of niet, maar zo staan de zaken ervoor.

 

Die zonen van Jafeth hebben zich erg uitgebreid en het zijn initiatiefnemers. Dat is eigenlijk een vervulling van de belofte aan Noach. Het is interessant hoe dat in de toekomst loopt, want dat is wel het geval in deze aioon, deze boze tegenwoordige eeuw. God heeft ervoor gezorgd, dat Cham zich niet zo kon ontwikkelen, want in Jafeth zit verder geen geheimenis. Maar in Cham zit wel een geheimenis en in Sem zit ook een geheimenis, dat zullen we verder wel zien, maar in Jafeth niet.

 

Jafeth maakt de dienst uit, terwijl de Chamieten en de Semieten in feite moeten toestaan dat Jafeth de dienst uitmaakt. Het zal wel moeilijk zijn voor Jafeth, om te ontdekken dat dit de situatie wel is in deze aioon, maar dat straks in de toekomende aioon, dit niet meer laat zien. Als je gaat naar de profetie in Ez. 38 dan bevinden we ons in de toekomende aioon.

Je moet je voorstellen dat het voor heel wat landen, zoals Europa en Amerika en ook Rusland hoort daarbij, een schok teweeg zal brengen, dat zij de dienst helemaal niet meer uitmaken. We lezen in Ez.38:1-4a:

 • Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 En zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken ……….”

 

En ook in Ez.32:25-27a

 • Te midden der verslagenen is hem een rustplaats bereid, met heel zijn menigte rondom zijn graf, zij allen, onbesneden, geveld door het zwaard. Voorwaar, de schrik voor hen was verspreid in het land der levenden; zij dragen nu hun smaad bij hen die in de groeve zijn neergedaald; te midden der verslagenen zijn zij gelegd. 26 Daar is Mesek-tubal met heel zijn menigte, zijn grafsteden rondom hem; zij allen, onbesneden, geveld door het zwaard. Voorwaar, zij hebben schrik voor zich verspreid in het land der levenden. 27 De gevallenen onder de onbesnedenen liggen niet bij de helden, die in hun wapenrusting in het dodenrijk zijn neergedaald.”

 

Die volken trekken op naar het Midden-Oosten, naar het land Israël, omdat Christus daar is wedergekomen. Hij heeft dan uit alle volken Zijn volk verzameld en heeft ze daar doen wonen, als in een dorpenland. Dat betekent, dat straks als Israël is teruggekeerd in zijn land en wanneer Christus daar de Koning der koningen en Heer der heren is, dan is de situatie niet zo, dat ze een slot op de deur moeten hebben, en de boel moeten afsluiten, en een muur om de stad moeten bouwen. Dat is dan allemaal niet meer nodig. Het zijn geen ommuurde steden, het is een groot open dorpenland, vloeiende van melk en honing. Een land waarin alle profetieën uitkomen, die God heeft belooft, het Koninkrijk der hemelen.

 

Voor de wereld ziet het eruit als een rijk land, een kostbaar land wat zich amper kan verdedigen. Ez.38:10-12:

 • Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, 11 Gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten, 12 Om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.”

 

Het volk Israël is teruggekeerd uit de gebieden der volken en woont op de navel der aarde. Dat alles loopt fout af, want Gog uit het land Magog, die komt met al zijn volkeren en trekt op. In Ez.39:1-2:

 • Gij nu, mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg: Zo zegt de Here Here: zie, Ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 2 Ik zal u komen halen en u voortdrijven, u doen optrekken uit het verre noorden en brengen op de bergen van Israël. 3 Dan zal Ik de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen van Israël zult gij vallen………”

 

Ze lopen stuk met hun legers op de bergen van Israël. De situatie die ons dan getoond wordt in vers 11:

 • Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israël: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee; en dat zal de weg versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen: het dal van Gogs menigte.”

 

Je ziet dus dat een deel van Jafeth, die worden gezien in het noorden, dat die optrekken naar dat dorpenland en dat ze zich vergrijpen aan het volk Israël en dat ze geen rekening houden met Jezus Christus. Je kan dus in Ez.38 en 39 zien hoe dat afloopt, deze aanslag, die een deel van Jafeth beraamt.

De blanken zullen er wel aan moeten wennen, dat Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der heren is, en dat zij niet meer de lakens uitdelen, maar dat een volk uit de Semieten de lakens uitdelen, namelijk het volk Israël. Want het volk Israël zal een enorme opdracht hebben, juist ten opzichte van die volkeren in de wereld.

 

Onder de zonen van Cham was ook een zekere Kus en Kus verwekte een zoon, deze was Nimrod. In Gen. 11 vind je dan een hele afstammelingen van Sem, wat uitmondt in het verwekken van Terah, de vader van Abram.

Deze volkeren 70 in totaal, die werden dus door God verdeelt, met nadruk in Gen. 11 beschreven. Met de Babylonische spraakverwarring werden ze door God over de gehele aarde verdeeld.

 

In Hand.17 lezen we dat God hun de grenzen van hun woonplaatsen heeft aangegeven, vers 26:

 • Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald.”

 

Dit is bijzonder, want God deed dus niet alleen 70 volken voortkomen, uit Sem, Cham en Jafeth, maar ook dat Hij de grenzen van hun woonplaatsen heeft bepaald.

Waarom nou 70 volken? Nou Mozes die licht ons een tipje van de sluier op in Deut. 32, want dat er 70 volkeren zijn, dat heeft een reden, dat lees je in Deut. 32:8:

 • Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël.”

 

Die opdeling van de volken zit vast aan het getal van de zonen van Israël, die uiteenvallen in 70 geslachten. Terwijl Israël nog niet eens bestond, lag dat al vast in Gods plan. Want Israël moest nog voortkomen uit Sem. Dan moet je nog die hele volkerentafel lezen van Sem in Gen. 11 voordat je pas aankomt bij Abram. Het is nog niet eens bij Abram, nog niet bij Izaäk, maar pas bij Jakob dat die 12 zonen moeten worden geboren. En uit hen, in het land Goosen, die 70 geslachten uit Jakob het volk Israël voortkomt. Door steeds een ingrijpen van boven, wat nodig was bij al die vrouwen die allemaal onvruchtbaar en te oud geworden waren om kinderen te krijgen, zorgde de Heere dat dat volk er toch kwam. Daar was een ingrijpen van de Heere God voor nodig dat er uiteindelijk uit dat volk de Beloofde, het Vrouwenzaad, geboren zou worden.

 

Het bijzondere hier in Gen.11 en 12 en Deut.32 is, dat aan ons even een plattegrondje wordt getoond. We mogen even kijken naar een “bouwtekening”, een schema op papier dat die volkeren uit het aantal van 70 bestaan. Dat God zelf Zich daarmee bemoeid heeft.

Hij verwarde hun spraak, Hij liet ze uiteen gaan, Hij heeft hun grenzen bepaald. Hij wist dat uit dat geslacht van Sem een volk zou voortkomen van 70 geslachten en meer wordt ons niet verteld. Er wordt ons een plattegrond getoond, niet voor deze tegenwoordige aioon, maar wel voor de toekomende aioon, Als daar Israël, met zijn 70 geslachten zal staan aan de spits der naties, om al die 70 volkeren te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk en met de wedergeboorte en dat ze de Heere der Heeren mag leren kennen als de Verlosser en als de Koning der koningen. Die het Woord zal leiden, als de Schepper van de nieuwe schepping.

 

In de huidige aioon waarin wij leven, zien we steeds maar dat die staten van die 70 volken gaan groeien en dat ze ook gaan woelen. Toch mogen we weten, dat geen van die 70 volken zal zijn zoek geraakt. Die 70 volken zijn tegenwoordig niet te vinden, net zo goed dat die 70 geslachten van Israël niet meer zijn te traceren. Er is Een die het weet, God die het weet.

Satan weet het ook niet meer. We denken dat de Bijbel een boek is waarin ons alles wordt geopenbaard, maar niets is minder waar. Er wordt in de Bijbel juist heel veel verhuld, verborgen, omdat het gevaarlijk is, om alles maar open bloot te tonen, hoe Gods voornemen der eeuwen werkt. Het is gevaarlijk omdat de satan ook meeleest. Daarom heeft God zaken verborgen.

 

We mogen wel even zien, dat er een volkerentafel van 70 volken is en een geslacht wat God verkiest van 70 geslachten, voortkomend uit het volk Israël, maar het is beide een geheimenis. Het wordt in de toekomst openbaar, aan het einde van deze aioon.

Wanneer alles tot een hoogtepunt komt, dan zal opeens heel duidelijk blijken wie Christus is, en wie de wetteloze is, en dan zal blijken waar die 70 volken zijn en waar die 70 geslachten zijn, omdat God Zich dan opeens op aarde a.h.w. Zijn bouwtekening, Zijn voornemen der eeuwen heel duidelijk in Christus Jezus zal openbaren.

 

Toch zien we direct, als God zo Zijn voornemen uitwerkt met die volken, dat de satan onmiddellijk in de aanval gaat, dat lees je in Gen.10:8-9:

 • En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod.”

 

Deze leugenachtige uitdrukking, wat heel de wereld huldigde in die tijd. Een geweldige jager, dat was een soort uitdrukking, een zegswijze in die dagen. Het was echter een geweldige leugen. Deze Nimrod was helemaal niet geweldig in de ogen van God, maar hij verkocht zichzelf wel zo, voor zijn god, niet voor de ware God. Je ziet direct dat satan tracht dat voornemen der eeuwen te doorkruisen, te verijdelen, door de verwekking van deze Nimrod.

 

De naam Nimrod die is afgeleid van het Hebreeuwse “mahrad” dat betekent; “rebelleren”. Zijn naam betekent gewoon “rebel”. Dus Kus verwekte “Rebel”. Deze was de eerste machthebber op aarde. Hij is ook de eerste waar de Bijbel van vermeldt, dat hij een koninkrijk sticht in vers 10. Het is het eerst in de Bijbel dat we lezen over een koninkrijk. We moeten goed letten op het karakter van dit koninkrijk, naar het streven van dit eerste aardse koninkrijk. De eerste koning die op aarde opstaat, is een Nimrod, een rebel. Dat eerste koninkrijk is niets dan minder dan Babel.

 

Je kunt zien hoe satan de draak steekt met Gods plan, want ergens moet satan geweten hebben, dat God met Zijn voornemen der eeuwen, met die volkeren, die Hij hier zo verdeelt, om onder die volkeren Zijn Koninkrijk op te richten. De Heere Jezus Christus begint met dat Koninkrijk te voltooien, met Zijn verlossingsplan met de mens, Hij richt dat Koninkrijk op, het Koninkrijk der hemelen op aarde, dat is het Koninkrijk van Israël. Vanuit dat Koninkrijk gaat Hij Zijn boodschap verkondigen aan de volken.

 

Je kunt zien dat satan imiteert en dat hij niet wacht tot daar een nieuwe aioon zal zijn, maar dat hij in deze aioon al direct begint met het oprichten van een aards koninkrijk, het koninkrijk Babel. Dat satan dat doet met Nimrod, de rebel.

We weten dat de lijn van Gods voornemen, zich zal ontwikkelen via Sem. Dat blijkt duidelijk, als je de nakomelingen van Sem volgt in Gen.11, waar je dan leest over Abraham, hoe God Zijn voornemen ten aanzien van het vrouwenzaad, het geheimenis der Godsvrucht, laat lopen.

Maar satan zet direct de tegenaanval in tegen het geheimenis van het vrouwenzaad, het geheim van de Godsvrucht. Hij zet het geheimenis in van de ongerechtigheid. Je ziet hoe satan begint met een aards koninkrijk, met een aardse koning. Dit is eigenlijk een satanische nabootsing van het hemelse Koninkrijk.

 

Het is een parodie op de Koning der koningen, de Heere Jezus Christus. Je ziet dat de tegenwoordige boze eeuw hier begint na de zondvloed en dat het zich boosaardig ontwikkelt, met Nimrod en met Babel en alles waar Babel voor staat. Maar het eindigt ook met Babel en zijn god, daar geeft Jeremia een indruk van, Jer.50:1-2:

 • Het woord, dat de Here over Babel, over het land der Chaldeeen, gesproken heeft door de dienst van de profeet Jeremia. 2 Boodschapt onder de volken en laat het horen, verheelt het niet, zegt: Babel is genomen, Bel staat beschaamd, Merodak (= Nimrod) terneergeslagen, beschaamd staan zijn beelden, terneer geslagen zijn drekgoden.”

 

Zo zie je hier hoe het eindigt, met de vernietiging van Babel, van Nimrod en zijn god Bel. (die staat voor satan).

Al de Schrift is door God ingegeven, ook Gen.10 en 11 en is ook nuttig te onderwijzen, dat blijkt nu we dit nauwkeurig hebben onderzocht, amen.

 

Overgenomen van een Bijbelstudie van broeder Denijs van Zuijlekom. Samengesteld door Wieb Rodenhuis. 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

12.04 | 11:24

Maar zegt u nu eens waar u terecht bent gekomen komende uit de Geref. Kerk (evenals ik) waar komt u zondags samen?

...
08.03 | 22:20

bedankt,heel leerzaam

...
01.02 | 11:15

Prima doorgaan zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...
17.12 | 23:09

erg bemoedigend

...
Je vindt deze pagina leuk